História Arcidiecéznej charity v Košiciach

Prierez históriou Arcidiecéznej charity zachytáva vznik zariadení a služieb existujúcich doteraz. Priestor týchto riadkov neumožňuje spomenúť všetky dobré diela, o ktoré sa mnohí zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci charity pričinili.

Diecézna charita Košice vznikla v roku 1992 ako organizačná zložka SKCH, jej prvým riaditeľom bol Ing. Ján Dečo. Od začiatku činnosti Charity až dodnes je jej vývoj v personálnej oblasti veľmi dynamický. Ide o dôsledok potreby ľudí v núdzi a spoločnosti zriaďovať sociálne služby a poskytovať zdravotnú starostlivosť okrem iných aktivít Charity. Celkový počet zamestnancov v roku 1992 bol 14, a dnes je ich 253.

V októbri 1992 sa začala poskytovať na celom území diecézy Košice opatrovateľská služba s názvom Charitatívna služba v rodinách a Charitatívno-sociálne centrá, v ktorých sa poskytovali rôzne služby núdznym vo farnostiach. Od roku 2000 sa v praxi začala uplatňovať tzv. Nižňanského reforma verejnej správy, keď kompetencie vo financovaní opatrovateľskej služby postupne prechádzali z krajských úradov (neskôr vyšších územných celkov) na mestá a obce. Začalo sa obmedzovanie financovania opatrovateľskej služby v obciach i mestách. V roku 2008 bol prijatý nový zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý ADCH zaradil medzi tzv. neverejných poskytovateľov sociálnych služieb , a tak ešte viac skomplikoval poskytovanie opatrovateľskej služby na celom Slovensku. Po roku 2008 ADCH zostala už iba jediná opatrovateľská služba, a to v Košiciach. Ide o najstaršiu sociálnu službu ADCH, ktorá v roku 2012 získala cenu mesta Košice za mnohoročné obetavé poskytovanie komplexnej opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí.

Dňa 30. marca 1995 pápež Ján Pavol II. Zriadil novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach.

Právomocou diecézneho biskupa s účinnosťou od 1. januára 1996 zriadil arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč Arcidiecéznu charitu v Košiciach, ktorá dnes sídli pri arcibiskupskom úrade a je samostatným právnym subjektom. Spolu s ostatnými dieceznými charitami a centrom Slovenskej katolíckej charity tvoria v zmysle Kódexu kánonického práva konfederáciu verejných združení s názvom Slovenská katolícka charita.

Základnou úlohou ADCH je organizovanie a poskytovanie charitatívnej činnosti a ďalších služieb v súlade so schváleným štatútom a ďalšími partikulárnymi normami platnými v košickej arcidiecéze. ADCH začala svoju činnosť ako samostatný právny subjekt s vlastnými stanovami a vlastnou organizačnou štruktúrou. Poskytuje službu ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, núdznym, chorým a umierajúcim. ADCH šíri kresťanské zásady charity v spoločnosti a pri svojej činnosti spolupracuje s rôznymi cirkevnými, štátnymi i mimovládnymi inštitúciami. Zriaďuje a prevádzkuje charitatívne služby, sociálne zdravotnícke zariadenia, organizuje zbierky materiálnej a finančnej pomoci a humanitárne akcie s cieľom pomôcť núdznym v arcidiecéze i mimo nej.

V roku 1996 sa otvoril Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou, ktorý pomáha mladým mužom po odchode z detských domovov zaradiť sa do spoločnosti. Dnes sa tam prevádzkuje útulok, zariadenie podporovaného bývania a domov na pol ceste s celkovou kapacitou 20.

V roku 1996 pri Charitatívno-sociálnom centre v Humennom vznikla samostatná jedáleň s kuchyňou, kde sa poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo.

V spolupráci s mestom Lipany v roku 1996 vzniklo Rómske komunitné centrum, ktoré poskytuje špecializované sociálne poradenstvo a kde sa vykonáva vzdelávacia, kultúrna, športová a pastoračná činnosť v rámci rôznych projektov a aktivít venovaných obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.

Vďaka veľmi dobrej spolupráci s mestom Lipany sa v roku 1998 otvoril Dom pokojnej staroby. Dnes je tam prevádzkované zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 65 miest.

V roku 1999 vznikli Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti: prvá v Bardejove, neskôr v Košiciach, Trebišove, Sobranciach a v Lipanoch.

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach začal svoju činnosť v októbri 2001. Je
dielom dobrovoľných spolupracovníkov charity, ktorí boli hlavnými organizátormi budovania tohto diela. Dnes je tam zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 17 miest.

V roku 2001 sa v Stropkove zriadilo druhé Rómske komunitné centrum, ktoré
poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, voľno-časové aktivity pre deti a mládež, kultúrne, vzdelávanie a športové činnosti v rámci rôznych projektov a aktivít.

V roku 2002 sa zavŕšilo úsilie, ktoré ADCH od roku 1997 vynakladala na vznik útulku pre ľudí bez domova v Košiciach. S účinnosťou od 1. januára 2002 bola zriadená nocľaháreň Emauzy s kapacitou 26 miest pre ľudí bez domova.

Od 1. januára 2003 začala ADCH spravovať Diecézny kňazský domov vo Veľkom Šariši. Zmenil sa účel jeho využívania a vzniklo kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktorého celý názov znie Dom pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov Františka Majocha. V súčasnosti je tam zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s celkovou kapacitou zhruba 50 miest.

Zariadenie pre osamelých rodičov s deťmi sa podarilo otvoriť v júli 2003 pod názvom Krízové centrum so sídlom na Alejovej ulici v Košiciach, dnes presťahované do Košickej Novej Vsi, kde je prevádzkovaný útulok, nocľaháreň a zariadenie núdzového bývania s celkovou kapacitou 122 miest.

Dňa 1. júla 2003 bol uvedený do prevádzky Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi s kapacitou 20 lôžok.

Od roku 2004 je v správe ADCH Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach s celkovou kapacitou 110 miest. Dnes je tam zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár pre seniorov.

V júni 2005 bol otvorený Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach, ktorý poskytuje sociálne služby útulku a nocľahárne s celkovou kapacitou 82 miest.

Dňa 1. novembra 2006 bol menovaný za riaditeľa ADCH Ing. Cyril Korpesio. ADCH okrem poskytovania sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti je aj iniciátorom nových činností a koordinátorom existujúcich projektov v arcidiecéze.

ADCH sa svojou prítomnosťou a činnosťou v arcidiecéze stáva konkrétnou odpoveďou na výzvu žiť činorodú lásku a slúžiť evanjeliu nádeje. Je nástrojom miestneho biskupa na inštitucionálne plnenie jeho poslania v oblasti diakonie ako služby lásky. Bez náležitých prostriedkov a neustáleho rozvoja by ADCH nebola k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú. Zároveň bez ľudí pracujúcich v ADCH, pomáhajúcich dobrovoľníkov, modliacich sa a trpiacich za Charitu, by nebola história, prítomnosť a ani budúcnosť Charity.