Dobrovoľníci


Hospic Matky Terezy

Je to zdravotnícke zariadenie , ktoré má pomáhať ťažko chorým a zomierajúcim všetkých vekových kategórii.
Poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť pod dohľadom multidisciplinárneho tímu. Je oázou pokoja, zmierenia, oslobodenia, odpúšťania, miestom kde nikto nie je sám ani v radosti ani v smútku.

Ponúkame:

ústretový liečebný režim, rehabilitačnú starostlivosť, uspokojovanie biologických, psychických, sociálnych a duchovných potrieb, spoluprácu s rodinou, voľný návštevný režim s možnosťou ubytovania príbuzných, stretnutia pozostalých, prítomnosť dobrovoľníkov.

Hlavným poslaním je úcta k životu aj v posledných úsekoch života. Zachovávanie ľudskej dôstojnosti, netrpieť neznesiteľnou bolesťou, nebyť sám, rešpektovanie slobodného rozhodnutia pre zabezpečenie nielen duchovných potrieb.


Prečo dobrovoľnícka činnosť v Hospici?

Vychádza z hlavnej myšlienky hospicovej filizofie, tím pozostáva s lekára, sestier, ošetrovateľov, psychológa ,sociálneho pracovníka, duchovného. Veľmi úzka je spolupráca s rodinou. Práca s ťažko chorým a zomierajúcim je veľmi náročná nielen na čas ,ale náročná jak fyzicky tak psychicky. Dobrovoľnícka činnosť pomáha prechádzať cestu nášho pacienta, ale aj rodiny.

Dobrovoľník prichádza zvonku ,je to osoba ,ktorá nie je zainteresovaná do liečby a starostlivosti, ale do napĺňania času ťažko chorého a jeho rodiny. Strávením spoločných chvíľ nie je pacient sám, môže rozprávať, byť sprevádzaný na prechádzku, do kaplnky...

Okrem strávenia času s pacientom môže si dobrovoľník vybrať aj iné aktivity , ktorými môžu pomôcť. Pre organizáciu je dôležité pochopiť potrebu dobrovoľníkov z dôvodu pomoci skvalitnenia služieb pri lôžku pacienta, urýchlenie rôznych aktivít v Hospici, pomoc pri organizovaní akcii, prinášajú zmenu atmosféry ,zmena stereotypu, priama pomoc.


Prínos dobrovoľníka pre Hospic

-priama pomoc pri niektorých činnostiach
-zmena atmosféry v zariadení
-obohatenie o novú dimenziu a nových ľudí
-prínos nových nápadov ,energie
-zvýšenie dôveryhodnosti nášho zariadenia v očiach verejnosti
-propagácia hospicovej myšlienky
-získavanie finančných prostriedkov od sponzorov a individuálnych darcov
-pomoc pri organizovaní jednorazových akcii


Profil dobrovoľníka pre Hospic

-blízke okolie
-vek od 15r. – 60r. pre rôzne aktivity v Hospici od 25r.-60r.pre sprevádzanie pri lôžku pacienta
-požiadavky osobnostné: dôveryhodnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, empatickosť, úprimnosť, tolerantnosť, duševne vyrovnaný, vnímavý,  diskrétny...
-požiadavky vedomostné: otvorený pre vzdelávanie, poznať Hospic, pravidlá, základné pojmy...
-požiadavky pre zručnosť, schopnosti: rýchlo si osvojiť prostredie, myslenie pacienta, vedieť zaujať stanovisko, schopnosť načúvať, vypočuť,  nesúdiť, komunikačné zručnosti verbálne, neverbálne, byť kreatívny...

Najdôležitejším predpokladom je byť človekom, ľudskou bytosťou, ktorá je otvorená a odhodlaná prijímať človeka takého aký je a pomôcť v jeho utrpení.


Výber činností pre dobrovoľníka v Hospici

Činností, ktoré môže vykonávať sám: úprava prostredia, úprava okolia, žehlenie, pranie, starostlivosť o kvety, záhradu, čítanie pacientovi, jednoduché rozhovory s pacientom, doprovod do kaplnky, prechádzka po terase, sprevádzanie mimo izby, úprava účesu, nechtov, prítomnosť pri zomieraní, tvorba násteniek, kroniky, knihy zosnulých,práca s internetovou stránkou, služby pre pacientov: nákup, podávanie kávy, roznášanie jedla...

Činností , ktoré môže vykonávať len ako asistent. Sprevádzanie pacienta a jeho rodiny, kŕmenie, posadzovanie, organizovanie akcií, tvorba propagačných materiálov, získavanie finančných prostriedkov, inzercia, reklama.


Prvé stretnutie na pôde našej organizácie má tri časti:

-informatívnu - základné informácie o Hospici, hospicovej filozofii, o histórii zariadenia, o jeho náplni a význame, predstavenie organizačného tímu
-dotazník - záujemca dostane jednoduchý dotazník, prostredníctvom ktorého si naplánuje svoju dobrovoľnícku činnosť
-osobný pohovor - vedie ho vedenie zariadenia. Pohovor sa dohodne buď osobne (napr. počas náborovej akcie), telefonicky či emailom. Efektívny  pohovor je obrazom komunikačných zručností a prípravy na dobrovoľnícku činnosť. Zároveň aj poskytuje informácie (spätnú väzbu) vo vzťahu k  dobrovoľníkovi a opačne. Rozhovorom sa vytýčia ciele a očakávania ako dobrovoľníka tak zariadenia. Výsledkom rozhovoru nemusí vždy byť dohoda  o spolupráci. Vždy to ostáva na rozhodnutí dobrovoľníka.


Druhé stretnutie v našom zariadení:

-prehliadka zariadenia
-uzatvorená dohoda o spolupráci
-poučenie o bezpečnosti práce , zásadách mlčanlivosti, etickom kódexe
-prvý kontakt s pacientom spolu s koordinátorom alebo uvedenie do zvolenej činnosti dobrovoľníka.