Finančný darFinančný dar je možné zaslať na účet:

Č.ú.
1573726153/0200

Iban:
SK3502000000001573726153

Bic:
SUBASKBX


Finančný dar je možné odovzdať aj osobne vedeniu HMT, ktoré o tom vyhotoví doklad a zaeviduje ho.