Vecný darVecný dar je možné odovzdať osobne vedeniu HMT, ktoré o tom vyhotoví doklad a zaeviduje ho.