STANOVY
Občianskeho združenia Hospic Matky Terezy

Článok I

Názov Združenia

Občianske združenie Hospic Matky Terezy.

Článok II
Sídlo Združenia

Pri štadióne 23, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov.

Článok III
Pôsobnosť Združenia

Pôsobí a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Môže byť členom i zahraničných združení s obdobnou činnosťou.

Článok IV
Doba trvania Združenia

Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok V
Právne postavenie Združenia

Občianske združenie Hospic Matky Terezy / v ďalšom iba „Združenie“ / je založené podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je právnickou osobou a za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Združenie je dobrovoľné, nezávisle a združuje svojich členov na základe spoločného záujmu vyjadreného cieľmi Združenia. Združenie je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb.

Článok VI
Ciele Združenia

 1. Hlavným cieľom Združenia je pomoc chorým v terminálnom štádiu ochorenia bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, pohlavie a náboženské presvedčenie.

Ďalšie ciele:

 1. Zlepšovať a uľahčovať kvalitu života ťažko chorých a umierajúcich. Umožniť im stále umiestnenie v zariadení Hospic Matky Terezy s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k tomu, že

      – bude  v maximálnej miere zmiernená ich bolesť a utrpenie,

            – bude vždy rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť,

– v posledných chvíľach života nezostanú sami.

 1. Poskytovať pomoc členom rodiny a opatrovateľom ťažko chorých pri vytváraní čo najlepších podmienok starostlivosti o nich.
 2. Obnovovať, podporovať a udržovať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu ťažko chorých a potlačovať bolesť a ostatné sprievodné symptómy základného ochorenia.
 3. Pomáhať a úzko spolupracovať pri riešení problémov súvisiacich s kvalitným zabezpečením prevádzky Hospicu Matky Terezy s jeho zriaďovateľom Arcidiecéznou charitou v Košiciach / v ďalšom iba ADCH Košice /.
 1. Zjednocovať ľudí dobrej vôle, ochotných pomáhať pri prevádzke a činnosti zariadenia Hospic Matky Terezy.
 2. Umožňovať personálu získavať poznatky a skúsenosti formou výmenných stáží, účasťou na seminároch a podobných aktivitách doma i v zahraničí a tieto potom v činnosti hospicu aplikovať.
 3. Spolupracovať so spoločnosťami a združeniami s podobným zameraním doma i v zahraničí, ako aj s orgánmi samosprávy a štátnej správy na Slovensku.
 4. Napomáhať zriaďovateľovi hospicu pri činnostiach smerujúcich k rozšíreniu pôsobnosti zariadenia hospic s orientáciou na mobilný hospic, agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov sociálnych služieb. Pre tieto účely iniciovať a vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu lôžkovej kapacity a to  prestavbou resp. dostavbou ďalších potrebných objektov v areáli zariadenia hospic v súvislosti s jeho prevádzkou za účinnej spolupráce s ADCH Košice.
 5. Organizovať stretnutia, školenia a iné podobné aktivity pre svojich členov, rodiny chorých, dobrovoľníkov a personál hospicu. Informovať ich o možnostiach  pomoci v zmysle nových poznatkov  v prospech činnosti a prevádzky zariadenia hospic.
 6. Propagovať Združenie a zariadenie hospic rôznymi formami. Spolupracovať s dostupnými médiami, vydávať vlastné bulletiny a pod.
 7. Vyvíjať aktivity na získavanie finančných prostriedkov a inej formy pomoci pre činnosť zariadenia hospic i samotného Združenia.
 8. Oslovovať ďalších záujemcov pre túto činnosť, ako aj záujemcov ochotných materiálne a finančne podporovať ciele Združenia.
 9. Podporovať duchovný rozmer aktivít v zariadení hospic a iniciovať nové kreatívne činnosti v tomto smere.
 10. Zabezpečovať opatrovateľské a ošetrovateľské služby pre ťažko chorých a umierajúcich v domácom prostredí a to v zmysle zdravotníckej, sociálnej i psychologicko-duchovnej starostlivosti so začlenením rodinných príslušníkov do tejto starostlivosti.
 11. Odovzdávať poradenskú službu algeziologickú, onkologickú, psychologickú, sociálnu a duchovnú pre nevyliečiteľne chorých a ich príbuzných.
 12. V spolupráci so zriaďovateľom hospicu prijímať riaditeľa a lekára hospicu, stanovovať ich pracovnú náplň, so zachovaním rozhodovacieho práva riaditeľa ADCH Košice zriaďovateľa hospicu.
 13. Predkladať návrhy personálneho obsadenia v zariadení hospic na schválenie jeho zriaďovateľovi.
 14. Podieľať sa na príprave a predkladaní návrhov pre schválené interných predpisov zariadenia hospic jeho zriaďovateľom.
 15. Spolupracovať so zriaďovateľom hospicu ADCH Košice v zmysle Zmluvy o spolupráci uzavretej medzi oboma inštitúciami písomnou formou.
 16. Umožniť vyplácanie odmien pre poskytovateľov služieb v prospech zariadenia Hospic Matky Terezy v zmysle platných zákonov SR.
 17. Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na podporu a plnenie cieľov Združenia.
 18. Aktívne propagovať svoju činnosť pomocou vlastnej domény web stránky s názvom hopicmatkyterezy.sk
 19. Vyvíjať aktivity smerujúce k tomu, aby boli lôžkové kapacity hospicu poskytované maximálnemu počtu chorých a umierajúcich.

Článok VII
Členstvo v Združení

 1. Vznik členstva

Členom Združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby ako kolektívny člen. Členstvo v Združení je založené na princípe dobrovoľnosti a rovnosti všetkých členov. Fyzické a právnické osoby, ktoré sa stávajú členmi Združenia súhlasia so stanovami a cieľmi Združenia. Právnická osoba ako kolektívny člen Združenia je zastúpená svojimi štatutárnymi zástupcami.

 1. Členstvo v Združení môže byť
  • Riadne

2.2.  Čestné

 1. a) Riadne členstvo vzniká dňom prijatia za člena a dňom zaplatenia prvého členského príspevku. Za deň vzniku členstva sa považuje deň zaplatenia členského príspevku. b) O prijatí za člena rozhoduje správna rada na základe písomnej prihlášky a na základe odporúčania aspoň jedného z doterajších členov Združenia. Toto prijatie podlieha dodatočnému schváleniu najbližším valným zhromaždením.
 2. c) Čestné členstvo vniká dňom udelenia. Čestné členstvo udeľuje správna rada fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju Združenia alebo sa významne podieľa na dosahovaní cieľov Združenia. Čestné členstvo vzniká dňom udelenia.
 3. Príspevky členov a doklad o členstve
 4. a) Členské príspevky sú v dobrovoľnej výške, minimálne však 10,00 Eur ročne. Čestný člen nie je povinný platiť členský príspevok.
 5. b) Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je zapísaný v evidencií Združenia a vydá ho správna rada.
 6. Zoznam všetkých členov

4.1.Správna rada vedie zoznam všetkých členov, do ktorého sa zapisuje:

 1. a) pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia
 2. b) pri právnickej osobe: názov, sídlo, mená a priezviska štatutárnych zástupcov, registrácia v príslušnom registri
 3. c) dátum vzniku resp. dátum udelenia členstva
 4. d) informácia či ide o členstvo riadne alebo čestné.
 5. Práva a povinnosti členov Združenia

5.1.Člen Združenia má právo:

 1. a) Zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia s možnosťou hlasovať, voliť, byť volený do volených orgánov Združenia. Toto právo majú riadni členovia Združenia.
 2. b) Podieľať sa na činnosti Združenia v rámci svojich možnosti a využívať všetky služby a výhody, ktoré Združenie svojou činnosťou zaisti.
 3. c) Predkladať návrhy, pripomienky, podnety k činnosti Združenia a žiadať orgány Združenia o vyjadrenie k nim. Ak vyjadrenie súvisí so všeobecnými predpismi o ochrane utajených informácií, alebo o ochrane osobných údajov, tak správna rada nie je povinná takéto vyjadrenie podať.

5.2.Člen Združenia má povinnosť:

 1. a) Dodržiavať Stanovy združenia a chrániť jeho majetok
 2. b) Konať v zhode so zameraním a cieľmi Združenia, podľa svojich možnosti sa podieľať na jeho činnosti a prispievať k rozvoju a propagácií cieľov Združenia.
 3. c) Riadne vykonávať zverené funkcie v orgánoch Združenia, chrániť dobré meno Združenia a chovať sa tak, aby nebolo poškodené jeho dobré meno.
 4. d) Zaplatiť každoročne členský príspevok najneskôr do 30.06. daného roka. Túto povinnosť má riadny člen Združenia.
 5. e) Člen Združenia má právo nahliadať do zoznamu členov a zároveň má povinnosť oznamovať správnej rade zmenu údajov, ktoré sa do zoznamu členov zapisujú.
 6. Zánik členstva

6.1.Členstvo v Združení zaniká:

 1. Úmrtím člena alebo stratou jeho svojprávnosti.
 2. Vylúčením člena na základe rozhodnutia správnej rady. Toto vylúčenie podlieha dodatočnému schváleniu najbližším valným zhromaždením.
 3. Písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia doručeným správnej rade.
 4. Zánikom alebo zrušením právnickej osoby.
 5. Zánikom Združenia.
 6. Vylúčením člena na základe rozhodnutia správnej rady pri závažnom porušení stanov Združenia, na ktoré bol správnou radou písomne upozornený a po tomto upozornení nezjednal nápravu.
 7. Vylúčením na základe právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.
 8. h) Vylúčený člen sa môže proti rozhodnutiu správnej rady odvolať na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia. Odvolanie má odkladný účinok. Ak valné zhromaždenie vyhovie odvolaniu, je to hodnotené ako by k vylúčeniu nedošlo.
 9. i) Neplatením členského príspevku minimálne dva roky po sebe idúcich sa riadny člen stáva automaticky členom čestným.

 

 

 

Článok VIII
Orgány Združenia

 1. Orgánmi Občianskeho združenia Hospic Matky Terezy sú:

1.1.Valné zhromaždenie najvyšší riadiaci a rozhodovací  orgán Združenia
1.2.Volené orgány Združenia:

 1. a) Štatutárny zástupca – prezident 
 2. b) Správna rada
 3. c) Dozorná rada
 4. Členov správnej rady a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na svojom
  zasadnutí
 5. Štatutárneho zástupcu volí a odvoláva správna rada.

Článok IX
Valné zhromaždenie Združenia

 1. Valné zhromaždenie tvoria riadni členovia a je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom Združenia.
 2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  a) Schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov.
  b)  Schvaľovanie rámcového plánu činnosti Združenia.
  c)  Rozhodovanie o základných otázkach koncepcie a cieľov  Združenia.
  d)  Schvaľovanie finančného rozpočtu Združenia na jednoročné obdobie.
  e)  Schvaľovanie účtovnej uzávierky Združenia.
  f)  Voľba a odvolávanie členov správnej rady a dozornej rady Združenia.
  g)  Schvaľovanie návrhov predkladaných orgánmi Združenia.
  h)  Kontrola činnosti správnej rady a dozornej rady Združenia.
  i)  Rozhodnutie o zlúčení Združenia s iným združením.
  j)  Rozhodnutie o zrušení Združenia s likvidáciou a vymenovanie likvidátora. Zrušením  Združenia sa rozumie dobrovoľné rozpustenie Združenia v zmysle $ 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
  k)  Rozhodovanie o ďalších záležitostiach, ktoré stanovy zahrňujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 3. Účasť na valnom zhromaždení a spôsob hlasovania.

3.1. Každý riadny člen Združenia má právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia. Má právo požadovať a dostať na nej vysvetlenia od volených orgánov k záležitostiam

týkajúcich sa Združenia, ak je také vysvetlenie potrebné pre posúdenie predmetu jednania

valného zhromaždenia. Má právo uplatňovať návrhy a protinávrhy.

3.2. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje fyzická osoba ako riadny člen osobne a

právnická osoba ako riadny člen prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Člen Združenia má právo nechať sa zastupovať na základe písomnej plnej moci. 

3.3. Hlasovacie právo sú oprávnení vykonávať riadni členovia Združenia. Každý riadny člen

Združenia má jeden hlas.

3.4. Hlasovanie o uzneseniach a hlasovanie o voľbe členov správnej rady a dozornej rady je

verejné. Hlasovanie o odvolaní členov správnej rady a dozornej rady sa vždy vykonáva ako

tajné hlasovanie.

3.5. Na valnom zhromaždení Združenia sa môžu zúčastniť tiež osoby prizvané na základe

rozhodnutia správnej rady alebo dozornej rady Združenia. Tieto osoby nemajú hlasovacie

právo.

 1. Zvolávanie valného zhromaždenia.

4.1. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada Združenia.

4.2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva správna rada jedenkrát ročne tak, aby sa konalo

najneskôr do štyroch mesiacov od konca účtovného obdobia, najneskôr však do 30 (tridsať)

dní pred skončením riadneho funkčného obdobia ktoréhokoľvek člena správnej rady

alebo dozornej rady.

4.3. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou všetkým členom Združenia. Pozvánka musí byť odoslaná poštou najmenej 30 (tridsať) dní pred termínom konania valného

zhromaždenia na adresu bydliska alebo sídla uvedenú v zozname členov. Účtovná

uzávierka a všetky dokumenty, o ktorých bude rozhodovať zvolávané valné zhromaždenie,

musia byť k nahliadnutiu v sídle alebo v kancelárii Združenia najmenej 10 (desať) dní pred

termínom konania valného zhromaždenia. Člen Združenia má právo na vlastné náklady si

vyžiadať zaslanie kópie všetkých dokumentov prejednávaných na valnom zhromaždení.

4.4. Pozvánka môže byť doručená aj faxom alebo elektronickou poštou. Týmito spôsobmi môže byť doručená pozvánka iba v prípade, že sa na tom uznieslo predošlé valné zhromaždenie.

4.5. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä:

4.5.1. názov a sídlo Združenia,

4.5.2. miesto a termín: dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,

4.5.3. označenie, či ide o valné zhromaždenie riadne, mimoriadne, náhradné,

4.5.4. program rokovania valného zhromaždenia,

4.5.5. ak je v programe rokovania valného zhromaždenia zmena stanov Združenia, musí

pozvánka obsahovať základnú podstatu navrhovaných zmien s tým, že  znenie

navrhovaných zmien stanov je k nahliadnutiu v sídle alebo v kancelárii Združenia. 

4.6. Valné zhromaždenie je možné zrušiť alebo zmeniť termín a miesto jeho konania. Takáto  zmena musí byť všetkým členom Združenia oznámená rovnakým spôsobom ako zvolanie valného zhromaždenia a to doručením najneskôr 3 (tri) dni pred stanoveným termínom valného zhromaždenia.

 

 1. Mimoriadne valné zhromaždenie.

5.1. Správna rada je povinná bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak:

5.1.1. to vyžadujú vážne záujmy Združenia.

5.1.2. o to písomne požiada minimálne jedna tretina riadnych členov Združenia.

5.1.3. požiada o to dozorná rada svojím uznesením.

5.2. Správna rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 (tridsať) dní od dňa, kedy jej bola doručená písomná žiadosť o jeho zvolanie. Pozvánka

musí byť všetkým členom Združenia zaslaná najmenej 15 (pätnásť) dní pred jeho konaním.

5.3. Ak nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie správna rada, urobí tak dozorná rada.

 

 1. Náhradné valné zhromaždenie.

6.1. Náhradné valné zhromaždenie zvoláva správna rada v prípade, ak riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné alebo ak v termíne do 30 minút od začiatku termínu zvolania riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia uvedeného

v pozvánke nie je prítomná najmenej polovica riadnych členov Združenia.

6.2. Uznesenie náhradného valného zhromaždenia bude právoplatné pri súhlase najmenej

polovice prítomných riadnych členov.

6.3. Náhradné valné zhromaždenie môže rokovať a hlasovať iba o programe, ktorý je uvedený

v pozvánke na pôvodné valné zhromaždenie.

 1. Spôsob rokovania a rozhodovania valného zhromaždenia.

7.1. Program rokovania valného zhromaždenia je určený programom uvedeným v pozvánke.

7.2. Na písomnú žiadosť najmenej jednej tretiny členov je správna rada povinná zaradiť do

programu valného zhromaždenia nimi navrhované záležitosti. Ak táto žiadosť bola

doručená správnej rade až po zaslaní pozvánky k valnému zhromaždeniu, je možné  takúto

záležitosť zaradiť do programu rokovania valného zhromaždenia iba v prípade súhlasu

všetkých prítomných členov Združenia.

7.3. Rokovanie valného zhromaždenia otvára člen správnej rady, ktorý riadi

rokovanie až do zvolenia predsedu zasadnutia valného zhromaždenia. Po otvorení

valného zhromaždenia oznámi počet prítomných členov Združenia a jeho uznášaniaschopnosť.

7.4. Riadne a mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej

polovica riadnych členov Združenia.

7.5. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, organizuje poverený člen správnej rady

voľbu predsedu zasadnutia valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisu na

základe návrhov predložených správnou radou. Ak na valnom zhromaždení budú prebiehať

voľby do volených orgánov Združenia, tak organizuje aj voľbu volebnej komisie zloženej

z troch členov na základe návrhov predložených správnou radou.   

7.6. Ďalšie rokovanie valného zhromaždenie vedie a hlasovanie riadi zvolený predseda

zasadnutia valného zhromaždenia podľa programu uvedeného v pozvánke.

7.7. V priebehu rokovania udeľuje slovo vystupujúcim predseda zasadnutia valného

zhromaždenia.

7.8. Predseda zasadnutia valného zhromaždenia môže na nevyhnutne potrebnú dobu prerušiť

rokovanie alebo vyhlásiť prestávky v rokovaní valného zhromaždenia.

7.9. Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejným hlasovaním zdvihnutím hlasovacieho lístka,

ktorý si prevezme každý riadny člen pred otvorením valného zhromaždenia. Pri opustení

miestnosti valného zhromaždenia je člen povinný odovzdať zapisovateľovi svoj hlasovací

lístok.

7.10. Za schválené sa považuje hlasovanie, v ktorom bol vyjadrený súhlas nadpolovičnej

väčšiny prítomných členov valného zhromaždenia.

7.11. Predseda zasadnutia valného zhromaždenia vyhlási výsledky hlasovania po každom

jednotlivom hlasovaní.  

7.12. O priebehu valného zhromaždenia sa vykonáva zápis z valného zhromaždenia, ktorý

podpisuje predseda zasadnutia valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ zápisu.

Zápis musí obsahovať najmä:

7.12.1. miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia,

7.12.2. prijaté právoplatné uznesenia a výsledky hlasovania o nich,

7.12.3. neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaradenie do zápisu,

7.12.4. výsledky volieb do volených orgánov Združenia, ak voľby boli v programe

zasadnutia,

7.12.5. v prílohe pozvánku s programom zasadnutia,

7.12.6. v prílohe zoznam členov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia.

Článok X

Správna rada Združenia

 1. Správna rada je výkonným orgánom Združenia, tvoria ju 3 (traja) členovia, z ktorých každý má jeden rozhodovací hlas.
 2. Funkčné obdobie členov správnej rady je 2 (dva) roky.
 3. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré nie sú zákonom alebo

stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, štatutárneho zástupcu

alebo dozornej rady.

 1. Správna rada je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedná valnému zhromaždeniu.

 1. Do pôsobnosti správnej rady patrí:

5.1. Plnenie rámcového plánu činnosti schváleného valným zhromaždením.

5.2. Zabezpečenie vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej uzávierky.

5.3. Predkladanie správy o činnosti valnému zhromaždeniu.

5.4. Predkladanie správ o hospodárení valnému zhromaždeniu.

5.5. Samostatné rozhodovanie o činnosti Združenia vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú

priamo vyhradené valnému zhromaždeniu.

5.6. Riešenie otázok týkajúcich sa vzťahov Združenia k organizáciám s podobným zameraním.

5.7. Schvaľovanie organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Združenia.

5.8. Voľba a odvolanie štatutárneho zástupcu Združenia.

5.9. Schvaľovanie prijímania pracovníkov do pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.

5.10. Riadenie pracovníkov v rámci organizačnej štruktúry Združenia.

5.11. Zriaďovanie odborných komisií.

5.12. Zvolávanie valného zhromaždenia.

5.13. Schvaľovanie prijatia nových členov Združenia.

5.14. Navrhovanie čestného členstva v Združení.

 

 1. Členstvo v správnej rade.

6.1. Členov správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Združenia. Funkcia člena

správnej rady zaniká vždy voľbou nového člena správnej rady, ktorý nahradzuje pôvodného

člena správnej rady.

6.2. Člen správnej rady nesmie byť zároveň aj členom dozornej rady Združenia.

6.3. Člen správnej rady môže byť zároveň aj štatutárnym zástupcom Združenia.

6.4. Členstvo v správnej rade je osobnou funkciou a nie je možné zastupovanie člena správnej

rady na zasadnutiach správnej rady.

6.5. Členovia správnej rady zodpovedajú spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by Združeniu spôsobili porušením právnych povinností pri výkone pôsobnosti svojej funkcie.

6.6. Výkon funkcie člena správnej rady voči Združeniu je dobrovoľným výkonom funkcie, za

ktorú neprináleží jej členom odmena.

6.7. Člen správnej rady má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré mu

preukázateľne vznikli pri výkone svojej funkcie v Združení a ktoré sú definované

organizačnou smernicou Združenia.

6.8. Člen správnej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je povinný oznámiť túto skutočnosť

písomne správnej rade a dozornej rade. Výkon funkcie člena správnej rady končí v takomto

prípade dňom, kedy jeho odstúpenie prerokovala dozorná rada na svojom najbližšom

zasadnutí po doručení písomného oznámenia o odstúpení, najneskôr však do 30 (tridsať)

dní od doručenia tohto oznámenia. V prípade, že je v písomnom oznámení uvedený

neskorší termín odstúpenia, musí dozorná rada tento termín prijať. Súhlas s odstúpením

člena správnej rady spolu s uvedením dátumu odstúpenia sa uvedie do zápisu zo zasadnutia

dozornej rady.

6.9. Ak v priebehu volebného obdobia člena správnej rady tento zomrie, alebo odstúpi zo svojej funkcie alebo akokoľvek inak skončí jeho volebné obdobie, volí nového člena správnej

rady najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia. V prípade, ak klesne počet členov

správnej rady na menej ako 3 (troch), je povinná správna rada zvolať mimoriadne valné

zhromaždenie, na zasadnutí ktorého musí prebehnúť voľba nových členov správnej rady.

Ak nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie správna rada, tak ho musí zvolať dozorná

rada.

 1. Člen správnej rady má povinnosť:

7.1. vykonávať svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára,

7.2. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie

tretím osobám by mohlo spôsobiť Združeniu škodu,

7.3. chovať sa tak, aby boli naplňované ciele Združenia.

 1. Zasadnutia správnej rady.

8.1. Správna rada volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a sekretára z členov správnej rady.

8.2. Správna rada sa schádza na riadnych zasadnutiach podľa harmonogramu, najmenej však

jedenkrát za mesiac.

8.3. Zasadnutie správnej rady zvoláva jej predseda, mimoriadne zasadnutia je povinný zvolať,

ak o to požiadajú minimálne traja členovia správnej rady. Ak predseda nezvolá mimoriadne

zasadnutie do 10 (desať) dní od doručenia žiadosti podľa predošlej vety, tak je podpredseda

správnej rady povinný zvolať mimoriadne zasadnutie najneskôr do 30 (tridsať) dní od

doručenia žiadosti.

8.4. Na zasadnutie správnej rady môžu byť prizvaní štatutárny zástupca Združenia, predseda

dozornej rady a ďalší členovia Združenia. A to buď na celé zasadnutie, alebo iba

k prerokovaniu niektorých bodov programu.

8.5. Členovia dozornej rady majú právo sa zúčastniť na zasadnutí správnej rady. Nemôžu však vykonávať hlasovacie práva správnej rady.

8.6. Zasadnutie správnej rady riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti jej podpredseda.

8.7. O priebehu zasadnutia správnej rady sa musí urobiť zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastnia najmenej jej traja členovia.

8.8. Uznesenie správnej rady je právoplatné, ak s ním súhlasí najmenej polovica všetkých jej

členov.

Článok XI

Štatutárny zástupca Združenia

 1. Prezident je štatutárnym zástupcom Združenia. Štatutárny zástupca je volený a odvolávaný

správnou radou Združenia. Funkcia štatutárneho zástupcu zaniká vždy voľbou nového

štatutárneho zástupcu.

 1. Štatutárny zástupca je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedný správnej rade Združenia.
 2. V prípade neprítomnosti štatutárneho zástupcu, dlhšej ako jeden mesiac, z akéhokoľvek dôvodu, zastupuje ho správna rada Združenia vo veciach určených organizačnou smernicou Združenia.
 3. Štatutárny zástupca môže byť zároveň aj členom správnej rady Združenia.
 4. Štatutárny zástupca nesmie byť zároveň aj členom dozornej rady Združenia.
 5. Do pôsobnosti štatutárneho zástupcu patrí:

6.1. Konanie a zastupovanie v mene Združenia voči iným osobám a voči štátnym orgánom.

6.2. Podpisovanie všetkých písomných dokumentov Združenia.

 1. Štatutárny zástupca zodpovedá za škodu, ktorú by Združeniu spôsobil porušením právnych

povinností pri výkone pôsobnosti svojej funkcie.

 1. Štatutárny zástupca má povinnosť:

8.1. vykonávať svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára,

8.2. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie

tretím osobám by mohlo spôsobiť Združeniu škodu,

8.3. správať sa tak, aby boli naplňované ciele Združenia.

 1. Výkon funkcie štatutárneho zástupcu voči Združeniu je dobrovoľným výkonom funkcie, za

ktorú mu neprináleží odmena.

 1. Štatutárny zástupca má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré mu

preukázateľne vznikli pri výkone svojej funkcie v Združení a ktoré sú definované organizačnou smernicou Združenia.

 1. Štatutárny zástupca môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je povinný oznámiť túto skutočnosť

písomne správnej rade. Výkon jeho funkcie končí v takomto prípade dňom, kedy jeho

odstúpenie prerokovala správna rada na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného

oznámenia o odstúpení, najneskôr však do 30 (tridsať) dní od doručenia tohto oznámenia.

V prípade, že je v písomnom oznámení uvedený neskorší termín odstúpenia, musí správna rada tento termín prijať. Súhlas s jeho odstúpením spolu s uvedením dátumu odstúpenia sa uvedie do zápisu zo zasadnutia správnej rady.

 1. Ak v priebehu volebného obdobia štatutárneho zástupcu tento zomrie alebo odstúpi zo svojej funkcie, alebo akokoľvek inak skončí jeho volebné obdobie, volí nového štatutárneho zástupcu najbližšie zasadnutie správnej rady. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady, na ktorom musí prebehnúť voľba nového štatutárneho zástupcu. Ak nezvolá zasadnutie správnej rady predseda správnej rady, tak ho musí zvolať dozorná rada. Do doby zvolenia nového štatutárneho zástupcu vykonáva jeho pôsobnosť správna rada Združenia.

Článok XII

Dozorná rada Združenia

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Združenia, tvoria ju 3 (traja) členovia, z ktorých každý má jeden rozhodovací hlas.
 2. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 2 (dva) roky.
 3. Dozorná rada je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedná valnému zhromaždeniu.
 4. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:

4.1. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov,

4.2. kontrola hospodárenia s majetkom Združenia,

4.3. kontrola dodržiavania schváleného rozpočtu,

4.4. kontrola vykonávania finančných operácií,

4.5. kontrola dodržiavania uznesení valného zhromaždenia a stanov Združenia,

4.6. upozorňovanie správnej rady a štatutárneho zástupcu Združenia na zistené nedostatky

a predkladanie návrhov a opatrení na ich nápravu,

4.7. zvolávanie valného zhromaždenia, ak to vyžadujú záujmy Združenia,

4.8. zúčastňovanie sa zasadnutí valného zhromaždenia a správnej rady Združenia,

4.9. predkladanie svojich vyjadrení, odporúčaní a návrhov valnému zhromaždeniu a správnej

rade.

 1. Členstvo v dozornej rade.

5.1. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Združenia. Funkcia člena

dozornej rady zaniká vždy voľbou nového člena dozornej rady, ktorý nahradzuje

pôvodného člena dozornej rady.

5.2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň aj členom správnej rady Združenia.

5.3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň aj štatutárnym zástupcom Združenia.

5.4. Členstvo v dozornej rade je osobnou funkciou a nie je možné zastupovanie člena dozornej rady na zasadnutiach dozornej rady.

5.5. Členovia dozornej rady zodpovedajú spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by Združeniu spôsobili porušením právnych povinností pri výkone pôsobnosti svojej funkcie.

5.6. Výkon funkcie člena dozornej rady voči Združeniu je dobrovoľným výkonom funkcie, za

ktorú neprináleží jej členom odmena.

5.7. Člen dozornej rady má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré mu

preukázateľne vznikli pri výkone svojej funkcie v Združení.

5.8. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je povinný oznámiť túto skutočnosť

písomne správnej rade a dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady končí v takomto

prípade dňom, kedy jeho odstúpenie prerokovalo valné zhromaždenie na svojom

najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia o odstúpení, najneskôr však do 30

(tridsať) dní od doručenia tohto oznámenia. 

5.9. Ak v priebehu volebného obdobia člena dozornej rady tento zomrie alebo odstúpi zo svojej funkcie, alebo akokoľvek inak skončí jeho volebné obdobie, volí nového člena dozornej rady najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia. Dozorná rada je povinná zvolať

mimoriadne valné zhromaždenie, na zasadnutí ktorého musí prebehnúť voľba nových

členov dozornej rady. 

 1. Člen dozornej rady má povinnosť:

6.1. vykonávať svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára.

6.2. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie

tretím osobám by mohlo spôsobiť Združeniu škodu.

6.3. správať sa tak, aby boli naplňované ciele Združenia.

 

 1. Zasadnutia dozornej rady.

7.1. Dozorná rada volí predsedu z členov dozornej rady.

7.2. Dozorná rada sa schádza na riadnych zasadnutiach podľa harmonogramu, najmenej však

jedenkrát štvrťročne.

7.3. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, mimoriadne zasadnutia je povinný zvolať,

ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia dozornej rady.

7.4. Na zasadnutie dozornej rady môžu byť prizvaní štatutárny zástupca Združenia, predseda

správnej rady a ďalší členovia Združenia. A to buď na celé zasadnutie, alebo iba

k prerokovaniu niektorých bodov programu.

7.5. Zasadnutie dozornej rady riadi jej predseda.

7.6. O priebehu zasadnutia dozornej rady sa musí urobiť zápis, ktorý podpisuje predseda

zasadnutia dozornej rady a zapisovateľ. V zápise musia byť menovite uvedení členovia

dozornej rady, ktorí hlasovali proti jednotlivým uzneseniam alebo sa zdržali hlasovania, ak

o to sami požiadajú.

7.7. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastnia všetci jej členovia.

7.8. Uznesenie dozornej rady je právoplatné, ak s ním súhlasia všetci jej členovia.

 

Článok XIII

Zásady hospodárenia

 

 1. Združenie je neziskovou organizáciou.
 2. Združenie je spôsobilé nadobúdať práva a zaväzovať sa v majetkových záležitostiach.
 3. Združenie hospodári so svojím a zvereným hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ako aj so

všetkými získanými prostriedkami výhradne v súlade s celkovým zameraním a cieľmi

Združenia.

 1. Hospodárenie sa riadi programom a rozpočtom schváleným valným zhromaždením a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Za kontrolu hospodárenia Združenia zodpovedá dozorná rada Združenia.
 3. Za evidenciu hospodárenia zodpovedá správna rada Združenia.
 4. Zdroje potrebné k naplneniu poslania cieľov Združenia a k jeho rozvoju tvoria hlavne:

7.1. dobrovoľné príspevky členov a priaznivcov Združenia,

7.2. finančné a hmotné dary fyzických a právnických osôb, domácich a zahraničných

organizácií, sponzorov,

7.3. dotácie a granty, prípadne príspevky štátnych a regionálnych orgánov,

7.4. výnosy z majetku Združenia,

7.5. príjmy plynúce z vlastnej činnosti Združenia.

 1. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
 2. Prvotnú evidenciu a účtovníctvo vedie Združenie v rozsahu a spôsobom stanoveným zvláštnym zákonom.
 3. Účtovnú uzávierku zabezpečuje správna rada. Rozsah a obsah účtovnej uzávierky stanovuje zvláštny predpis a musí zodpovedať zásadám riadne vedeného účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii Združenia.
 4. Ak dosiahne Združenie pri svojej činnosti kladný hospodársky výsledok, môže ho použiť

výlučne k ďalšiemu rozvoju Združenia alebo ho previesť do zvláštneho fondu Združenia,

o použití ktorého môže rozhodovať výhradne valné zhromaždenie.

 1. Ak dosiahne Združenie pri svojej činnosti záporný hospodársky výsledok, môže ho pokryť zvláštnym fondom Združenia alebo iným spôsobom určeným výhradne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok XIV

Zánik Združenia

 

1.1. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení Združenia s likvidáciou – dobrovoľné

rozpustenie Združenia.

1.2. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení Združenia v dôsledku zlúčenia Združenia

s iným združením.

1.3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa zvláštneho predpisu.

 1. Pri zrušení Združenia s likvidáciou valné zhromaždenie na základe návrhu správnej rady

Združenia menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky. O použití

likvidačného zostatku rozhodne valné zhromaždenie Združenia na základe návrhu likvidátora

tak, aby tento zostatok bol prevedený na Arcidiecéznu charitu v Košiciach, ktorá má v čase likvidácie zhodné alebo podobné ciele a poslanie ako likvidované združenie podľa týchto stanov.

 1. Pri likvidácii Združenia sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Zánik Združenia oznámi správna rada do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok XV

Výkladové ustanovenia

 1. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov sa či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám, ukáže neplatným, neúčinným alebo sporným, alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenia stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Neplatné, neúčinné alebo sporné ustanovenia stanov správna rada prepracuje do podoby, ktorá je v súlade s právnym poriadkom a predloží ku schváleniu na najbližšom valnom zhromaždení.
 2. Rozhodnutia tykajúce sa jednotlivých členov Združenia im musia byť doručené alebo oznámené, ak neboli títo členovia Združenia prítomní pri prijatí týchto rozhodnutí. Pre účely týchto stanov je považovaný tretí deň odo dňa odoslania písomnosti formou doporučeného listu na adresu člena Združenia uvedenú v zozname členov Združenia za deň doručenia.

 

Článok XVI

Platnosť a účinnosť

 

 1. Toto úplné znenie stanov zahrňuje zmeny prijaté valným zhromaždením dňa 20.03.2014.
 2. Stanovy v tomto úplnom znení nadobúdajú platnosť dňom a časom ich schválenia valným

zhromaždením Združenia a účinnosť dňom, kedy Ministerstvo vnútra SR zoberie stanovy na

vedomie.

V Bardejove dňa 15.04.2014.                                                             

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153