Občianské združenie HMT

Naším hlavným cieľom Združenia je pomoc chorým v terminálnom štádiu ochorenia bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, pohlavie a náboženské presvedčenie.

Ďalšie ciele OZ

Snažíme sa zlepšovať a uľahčovať kvalitu života ťažko chorých a umierajúcich. Umožniť im stále umiestnenie v zariadení Hospic Matky Terezy s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k tomu, že

– bude  v maximálnej miere zmiernená ich bolesť a utrpenie,

– bude vždy rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť,

– v posledných chvíľach života nezostanú sami.

Poskytovať pomoc členom rodiny a opatrovateľom ťažko chorých pri vytváraní čo najlepších podmienok starostlivosti o nich.

Obnovovať, podporovať a udržovať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu ťažko chorých a potlačovať bolesť a ostatné sprievodné symptómy základného ochorenia.

Pomáhať a úzko spolupracovať pri riešení problémov súvisiacich s kvalitným zabezpečením prevádzky Hospicu Matky Terezy s jeho zriaďovateľom Arcidiecéznou charitou v Košiciach / v ďalšom iba ADCH Košice /.

Zjednocovať ľudí dobrej vôle, ochotných pomáhať pri prevádzke a činnosti zariadenia Hospic Matky Terezy.

Umožňovať personálu  získavať poznatky a skúsenosti formou výmenných stáží, účasťou na seminároch a podobných aktivitách doma i v zahraničí a tieto potom v činnosti hospicu aplikovať.

Spolupracovať so spoločnosťami a združeniami s podobným zameraním doma i v zahraničí, ako aj s orgánmi samosprávy a štátnej správy na Slovensku.

Napomáhať zriaďovateľovi  hospicu pri činnostiach smerujúcich k rozšíreniu pôsobnosti zariadenia hospic s orientáciou na mobilný hospic, agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov sociálnych služieb. Pre tieto účely iniciovať a vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu lôžkovej kapacity a to  prestavbou resp. dostavbou ďalších potrebných objektov v areáli zariadenia hospic v súvislosti s jeho prevádzkou za účinnej spolupráce s ADCH Košice.

Organizovať stretnutia,  školenia a iné podobné aktivity pre svojich členov, rodiny chorých, dobrovoľníkov a personál hospicu. Informovať ich o možnostiach  pomoci v zmysle nových poznatkov  v prospech činnosti a prevádzky zariadenia hospic.

Propagovať Združenie a zariadenie hospic rôznymi formami. Spolupracovať s dostupnými médiami, vydávať vlastné bulletiny a pod. Vyvíjať aktivity na získavanie finančných prostriedkov a inej formy pomoci pre činnosť zariadenia hospic  i samotného Združenia.

Oslovovať ďalších záujemcov pre túto činnosť, ako aj záujemcov ochotných materiálne a finančne podporovať ciele Združenia.

Podporovať duchovný rozmer aktivít v zariadení hospic a iniciovať nové kreatívne činnosti v tomto smere.

Zabezpečovať opatrovateľské a ošetrovateľské služby pre ťažko chorých a umierajúcich v domácom prostredí a to v zmysle zdravotníckej, sociálnej i psychologicko-duchovnej starostlivosti so začlenením rodinných príslušníkov do tejto starostlivosti.

Odovzdávať poradenskú službu algeziologickú, onkologickú, psychologickú, sociálnu a duchovnú pre nevyliečiteľne chorých a ich príbuzných.

V spolupráci so zriaďovateľom hospicu prijímať riaditeľa a lekára hospicu, stanovovať ich pracovnú náplň, so zachovaním rozhodovacieho práva riaditeľa ADCH  Košice zriaďovateľa hospicu.

Predkladať návrhy personálneho obsadenia v zariadení hospic na schválenie jeho zriaďovateľovi.

Podieľať sa na príprave a predkladaní návrhov pre schválené interných predpisov zariadenia hospic jeho zriaďovateľom.

Spolupracovať so zriaďovateľom hospicu ADCH Košice v zmysle Zmluvy o spolupráci uzavretej medzi oboma inštitúciami písomnou formou.

Umožniť vyplácanie odmien  pre poskytovateľov služieb v prospech zariadenia Hospic Matky Terezy v zmysle platných zákonov SR.

Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na podporu a plnenie  cieľov Združenia.

Aktívne propagovať svoju činnosť pomocou vlastnej domény web stránky s názvom www.hopicmatkyterezy.sk

Vyvíjať aktivity smerujúce k tomu, aby boli lôžkové kapacity hospicu poskytované maximálnemu počtu chorých a umierajúcich.

 

Staň sa členom OZ

Členostvo je dobrovoľné a môže sa môže stať každá fyzická osoba od 16 r. 

Nový záujemca o členstvo v OZ vyplní prihlášku za člena, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu svojho členstva a uhradí prvý členský príspevok. O jeho prijatí rozhodne výbor OZ.

Naša aktivita

Návšteva pápeža Františka v Ríme

Benefičný koncert Simi Magušinovej

Borrow Materials

Find Materials

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

Vďaka Vášmu daru zabezpečujeme starostlivosť o núdznych, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
SK35 0200 0000 0015 7372 6153